Regulamin

REGULAMIN SKLEPUINTERNETOWEGO

ALEPERFUMERIA.PL

SPIS TREŚCI:

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

3.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

5.KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

6.REKLAMACJA PRODUKTU

7.POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

8.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA2014 ROKU)

9.POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

10.POSTANOWIENIAKOŃCOWE

11.WZÓRFORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWYSklep Internetowywww.aleperfumeria.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się prawprzyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniejkorzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy oPrawach Konsumenta sąnieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta.Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać aniograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocybezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwościnależy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodnościpostanowień niniejszego Regulaminu zpowyższymi przepisami, pierwszeństwomają te przepisy i należy je stosować.
1.POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.1.Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowymwww.aleperfumeria.pl prowadzony jest przez spółkę PARFUM COMPANY SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNĄ zsiedzibą wZakręt (adres siedziby ul. Lubelska 42, 05-077 Warszawa-Wesoła i adres dodoręczeń: Centrum Łopuszańska 22 lokal C08 ul. Łopuszańska 22, 02-220 Warszawa)wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000447215; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: SądRejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KrajowegoRejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 50 000 zł., NIP 1132861515,REGON 14648471400000, adres poczty elektronicznej: sklep@aleperfumeria.pl,numer telefonu: 510977 790.

1.2.Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i doprzedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że danepostanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie dokonsumentów albo do przedsiębiorców.

1.3.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym wzwiązku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Daneosobowe przetwarzane są w celach, w zakresie iwoparciu o podstawy izasady wskazane wpolityceprywatnościopublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Politykaprywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danychosobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele izakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, atakże informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookiesoraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tymdokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danychosobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klientajest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności(zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

1.4.Definicje:

1.4.1.DZIEŃROBOCZY –jeden dzieńod poniedziałku do piątku z wyłączeniem dniustawowo wolnych od pracy.

1.4.2.FORMULARZREJESTRACJI– formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiającyutworzenie Konta.

1.4.3.FORMULARZZAMÓWIENIA– Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny wSklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzezdodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków UmowySprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.4.4.KLIENT–(1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a wwypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osobafizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osobaprawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzećUmowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.4.5.KODEKSCYWILNY– ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr16, poz. 93 ze zm.).

1.4.6.KONTO–Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanymprzez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, wktórym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonychprzez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

1.4.7.NEWSLETTER–Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przezUsługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwiawszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie odUsługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającegoinformacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

1.4.8.PRODUKT–dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem UmowySprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.4.9.REGULAMIN–niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.4.10.SKLEP INTERNETOWY - sklepinternetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym:www.aleperfumeria.pl.

1.4.11.SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA–spółka PARFUM COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO z siedzibą w Zakręt (adres siedziby ul.Lubelska 42, 05-077 Zakręt i adres do doręczeń: Centrum Łopuszańska 22 lokalC08 ul. Łopuszańska 22, 02-220 Warszawa) wpisana do Rejestru PrzedsiębiorcówKrajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000447215; sąd rejestrowy, wktórym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawyw Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitałzakładowy w wysokości: 50 000 zł., NIP 1132861515, REGON 14648471400000, adrespoczty elektronicznej: sklep@aleperfumeria.pl, numer telefonu: 510977 790.

1.4.12.UMOWA SPRZEDAŻY– umowasprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą zapośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.13.USŁUGA ELEKTRONICZNA–usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcyza pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.14.USŁUGOBIORCA– (1) osobafizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkachprzewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizycznaposiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo(3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawaprzyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z UsługiElektronicznej.

1.4.15.USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA,USTAWA– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014poz. 827 ze zm.)

1.4.16.ZAMÓWIENIE- oświadczeniewoli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzającebezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.2.USŁUGI ELEKTRONICZNE WSKLEPIE INTERNETOWYM


2.1.W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto,Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2.1.1.Konto –korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych krokówprzez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciupola „Załóż konto” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzezkliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres pocztyelektronicznej. WFormularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przezUsługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię inazwisko/nazwafirmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj),adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadkuUsługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmyoraz numeru NIP.

2.1.1.1.Usługa Elektroniczna Kontoświadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca mamożliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacjiz Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności zapośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@aleperfumeria.pl lub teżpisemnie na adres: Centrum Łopuszańska 22 lokal C08 ul. Łopuszańska 22, 02-220Warszawa.

2.1.2.FormularzZamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentemdodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w SklepieInternetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łączniedwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i(2)kliknięciuna stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdźzakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacjiwprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatamioraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W FormularzuZamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danychdotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numerdomu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej,numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y,ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. Wwypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwyfirmy oraz numeru NIP.

2.1.2.1.Usługa ElektronicznaFormularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowyiulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwemalbo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jegopośrednictwem przez Usługobiorcę.

2.1.3.Newsletter– korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter”widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, naktóry mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera ikliknięciu polaakcji.

2.1.3.1.Usługa ElektronicznaNewsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorcama możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się zNewslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania doUsługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej naadres:sklep@aleperfumeria.pllub też pisemnie na adres: CentrumŁopuszańska 22 lokal C08 ul. Łopuszańska 22, 02-220 Warszawa.

2.2.Wymagania techniczne niezbędne do współpracy zsystemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer,laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp dopoczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 iwyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalnarozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowejmożliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.3.Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze SklepuInternetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadzeposzanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnejUsługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzaniadanych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakazdostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.4.Tryb postępowania reklamacyjnego:

2.4.1.Reklamacjezwiązane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałereklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem proceduryreklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorcamoże składać na przykład:

2.4.2.pisemnie naadres: Centrum Łopuszańska 22 lokal C08 ul. Łopuszańska 22, 02-220 Warszawa;

2.4.3.w formieelektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:sklep@aleperfumeria.pl;

2.4.4.Zaleca siępodanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okolicznościdotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienianieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającegoreklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływająna skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

2.4.5.Ustosunkowaniesię do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż wterminie 14dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.


3.WARUNKI ZAWIERANIAUMOWY SPRZEDAŻY


3.1.Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcąnastępuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą FormularzaZamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.2.Cena Produktu uwidoczniona na stronie SklepuInternetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej ceniewraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztachdostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz oinnych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat– o obowiązkuich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego wtrakcieskładania Zamówienia, w tym także w chwiliwyrażenia przez Klienta wolizwiązania się Umową Sprzedaży.

3.3.Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w SklepieInternetowym za pomocą Formularza Zamówień

3.3.1.ZawarcieUmowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniuprzez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2Regulaminu.

3.3.2.Po złożeniuZamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnieprzyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jegoprzyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowistosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adrespoczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczeniaSprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia io jego przyjęciu do realizacji orazpotwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klientapowyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, aSprzedawcą.

3.4.Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienieKlientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienieniniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanieKlientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. TreśćUmowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona izabezpieczona w systemieinformatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.


4.SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCIZA PRODUKT


4.1.Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposobypłatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

4.1.1.Płatnośćgotówką przy odbiorze osobistym.

4.1.2.Płatnośćprzelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4.1.3.Płatnościelektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl –możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowegow zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronieinternetowej http://www.payu.pl.

4.1.3.1.Rozliczenia transakcjipłatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie zwyboremKlienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl. Obsługę płatności elektronicznych ikartą płatniczą prowadzi:

4.1.3.1.1.PayU.pl – spółka PayU S.A. zsiedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań),wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miastoi Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całościopłacony, NIP: 779-23-08-495.

4.2.Termin płatności:

4.2.1.W przypadkuwyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albopłatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności wterminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.2.2.W przypadkuwyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klientobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.


5.KOSZT, SPOSOBY I TERMINDOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU


5.1.Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2.Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowiinaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie iusługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego wzakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składaniaZamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania sięUmową Sprzedaży.

5.3.Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

5.4.Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioruProduktu:

5.4.1.Przesyłkakurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

5.4.2.Odbiór osobistydostępny pod adresem: Centrum Łopuszańska 22 lokal C08 ul. Łopuszańska 22,02-220 Warszawa – w Dni Robocze, w godzinach od 10:00 do 21:00.

5.5.Termin dostawy Produktu do Klientawynosi do 7 Dni Roboczych, chyba żew opisie danego Produktu lub wtrakcie składania Zamówienia podano krótszytermin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawyjest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 DniRoboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się wnastępujący sposób:

5.5.1.W przypadku wyboruprzez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartąpłatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowegoSprzedawcy.

5.5.2.W przypadku wyboruprzez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia UmowySprzedaży.

5.6.Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta– w przypadkuwyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy doodbioru przez Klienta w terminie do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danegoProduktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadkuProduktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości doodbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 DniRoboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowopoinformowany przez Sprzedawcę.Początek biegu terminu gotowości Produktudo odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

5.6.1.W przypadku wyboruprzez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartąpłatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowegoSprzedawcy.

5.6.2.W przypadku wyboruprzez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia UmowySprzedaży.


6.REKLAMACJA PRODUKTU


6.1.Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedanyProdukt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnieobowiązującymi przepisami prawa, w szczególności wKodeksie Cywilnym (wszczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

6.2.Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bezwad.Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy ztytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określonena stronie SklepuInternetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej reklamacji.

6.3.Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

6.3.1.pisemnie na adres:Centrum Łopuszańska 22 lokal C08 ul. Łopuszańska 22, 02-220 Warszawa;

6.3.2.w formieelektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:sklep@aleperfumeria.pl;

6.4.Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji iokoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i datywystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności zUmową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od UmowySprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to iprzyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniupoprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skutecznośćreklamacji złożonych z pominięciemzalecanego opisu reklamacji.

6.5.Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie późniejniż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będącykonsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenieo obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawcanie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważasię, że żądanie to uznał za uzasadnione.

6.6.Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązanydostarczyć Produkt wadliwy na adres: Centrum Łopuszańska 22 lokal C08 ul.Łopuszańska 22, 02-220 Warszawa. W przypadku Klienta będącego konsumentem kosztdostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącegokonsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzajProduktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klientabyłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić ProduktSprzedawcy wmiejscu, w którym Produkt się znajduje.


7.POZASĄDOWE SPOSOBYROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCHPROCEDUR


7.1.Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klientabędącego konsumentem zpozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji idochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są nastronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

7.2.Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punktkontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adrespisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jestmiędzy innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowegorozwiązywania sporów konsumenckich.

7.3.Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania zpozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1)wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego(więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek wsprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora InspekcjiHandlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu namiejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomocpowiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, doktórej zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. FederacjaKonsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są międzyinnymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infoliniikonsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 -18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

7.4.Pod adresemhttp://ec.europa.eu/consumers/odrdostępnajest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentamii przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowiinteraktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługidla konsumentów iprzedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięciasporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowysprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samejplatformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji iKonsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).


8.PRAWO ODSTĄPIENIA ODUMOWY

(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)


8.1.Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dnikalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszeniakosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowaniaterminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie oodstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

8.1.1.pisemnie na adres:Centrum Łopuszańska 22 lokal C08 ul. Łopuszańska 22, 02-220 Warszawa;

8.1.2.w formieelektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:sklep@aleperfumeria.pl;

8.2.Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowyzawarty jest wzałączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumentaoraz dodatkowo dostępnyjest w pkt. 11 Regulaminu oraz na stronie Sklepu Internetowego w zakładcedotyczącej odstąpienia od umowy.Konsument może skorzystać z wzoruformularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

8.3.Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

8.3.1.dla umowy, wwykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesieniajego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przezkonsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a wprzypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczaneosobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu,partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przezczas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

8.3.2.dla pozostałychumów – od dnia zawarcia umowy.

8.4.W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się zaniezawartą.

8.5.Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dnikalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu odumowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tymkoszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających zwybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposóbdostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatnościprzy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba żekonsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dlaniego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierzeProdukt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych odkonsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przezkonsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpiwcześniej.

8.6.Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dnikalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcylub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba żeSprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminuwystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produktna adres: Centrum Łopuszańska 22 lokal C08 ul. Łopuszańska 22, 02-220 Warszawa.

8.7.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będącewynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny dostwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.8.Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, któreobowiązany jest ponieść konsument:

8.8.1.Jeżeli konsumentwybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawydostępny wSklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotukonsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.8.2.Konsument ponosibezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

8.8.3.W przypadkuProduktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta -rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, którywykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązekzapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłatyoblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, zuwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lubwynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowaspełnionego świadczenia.

8.9.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługujekonsumentowi w odniesieniu do umów:

8.9.1.(1) o świadczenieusług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta,który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniuświadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cenalub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawcanie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu doodstąpienia od umowy; (3)wktórej przedmiotem świadczenia jestProdukt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lubsłużący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w którejprzedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mającakrótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jestProdukt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciuopakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względówhigienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w którejprzedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swójcharakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w którejprzedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodnionaprzy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero poupływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymiSprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, abySprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonaniakonsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne dowykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługujekonsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w którejprzedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programykomputerowe dostarczane wzapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowaniezostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lubczasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcjipublicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż docelów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usługzwiązanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lubkulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;(13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośnikumaterialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodąkonsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu goprzez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


9.POSTANOWIENIA DOTYCZĄCEPRZEDSIĘBIORCÓW


9.1.Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotycząwyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

9.2.Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej zKlientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jejzawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bezpodania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentemżadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

9.3.W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyćdostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całościalbo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności orazfaktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.4.Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą naKlienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem orazniebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca wtakim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktupowstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz zaopóźnienie w przewozie przesyłki.

9.5.W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klientnie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposóbprzyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że wczasieprzewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonaćwszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika

9.6.Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy ztytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostajewyłączona.

9.7.W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca możewypowiedzieć umowę oświadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiemnatychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcystosownego oświadczenia.

9.8.Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klientanie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona- zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczeniaw sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu UmowySprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku doUsługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkodyprzewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułuutraconych korzyści wstosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącegokonsumentem.

9.9.Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, aKlientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemuze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.


10.POSTANOWIENIA KOŃCOWE


10.1.Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

10.2.Zmiana Regulaminu:

10.2.1.Usługodawca zastrzega sobieprawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmianyprzepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim tezmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

10.2.2.W przypadku zawarcia napodstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenieUsługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżelizostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego,to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i niewypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. Wwypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowychopłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawoodstąpienia od umowy.

10.2.3.W przypadku zawarcia napodstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np.Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytychUsługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmianRegulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na jużskładane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane UmowySprzedaży.

10.3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowaniepowszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksucywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy oochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodęwyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedażykonsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta zdnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściweprzepisy powszechnie obowiązującego prawa.


11.WZÓR FORMULARZAODSTĄPIENIA OD UMOWY

(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACHKONSUMENTA)


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpieniaod umowy)Adresat:

ALEPERFUMERIA.PL PARFUM COMPANY SPÓŁKA Z O.O. S.K.A.

Centrum Łopuszańska 22

ul. Łopuszańska 22 lokal C08

02-220 Warszawa

aleperfumeria.pl

sklep@aleperfumeria.plJa/My(*) niniejszyminformuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedażynastępujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dziełopolegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującejusługi(*)–Datazawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–Adreskonsumenta(-ów)

–Podpiskonsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–Data(*) Niepotrzebne skreślić.